Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Byggprojektledare yttre västerort, Stockholm

BESKRIVNING:
Blandade exploateringsprojekt i yttre västerort, Tensta, Hässelby och Vällingby. Projekt i tidiga skeden, där utredning och planering är huvudfokus. Exploateringsområdena innefattar bostadsbyggande där staden ansvarar för allmän platsmark i form av gator, ledningar, parker och torg. Områdena är av olika slag, där skyfallsproblematik eller markförhållanden kan bli utmaningar.

UPPDRAG:
Som byggprojektledare på uppdrag av staden bär man ansvar för utredningar, planering, projektering och utförande för gator, ledningar och parker på allmän platsmark.

BYGGTID:
Förmodlig byggstart löpande från och med 2024.

KUND:
Exploateringskontoret Stockholm

PLATS:
Yttre västerort, Stockholm

KOMPETENSOMRÅDEN:
Exploateringsprojekt, byggprojektledning, genomförandefrågor i tidigt skede

000