Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Aktiv ledning, samordning
och besiktning inom bygg,
anläggning och installation.

Tjänster

TJÄNSTER

Projektledning

Varje projekt måste ledas på ett effektivt och förtroendeingivande sätt, och därför är ett av de viktigaste besluten valet av projektledare. Han eller hon måste ha de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lotsa projektet genom olika processer och skeden, från förstudie till genomförande och överlämnande. Målet är att tillvarata beställarens intressen gentemot myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter.

Att styra projektet rätt från början spar tid och pengar och resulterar i en bättre slutprodukt. Helms projektledare har stor erfarenhet av även mycket komplexa projekt och samarbetar alltid nära med beställaren så att fastlagda mål och resultat uppnås. Vi lägger extra fokus på projektets tidiga skeden. Genom att snabbt identifiera möjligheter och risker får vi ett helhetsgrepp på projektet och dess omvärld, och med gediget beslutsunderlag lägger vi grunden för ett lyckat genomförande.

Projekteringsledning

En väl genomförd och underbyggd programhandling och projektering skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt, såväl ekonomiskt som tidsmässigt och funktionellt. Det utgör också grunden för val av olika entreprenad- och ersättningsformer vid genomförandet av projektet.

Projekteringsledaren ansvarar för skapandet av en fungerande projekteringsorganisation med krav, rutiner, mål och kvalitetssäkring. Han eller hon är ansvarig för samordning av projektörer och projektets intressenter, samt att framtagna handlingar tar hänsyn till byggenomförande, miljö, arbetsmiljö samt drift- och underhåll.

För att lyckas i sitt arbete måste projekteringsledaren både ha goda kunskaper om samspelet mellan olika typer av konsulter, och insikt i samt erfarenhet av hur själva projekteringen och projektet ska genomföras. Helms medarbetare har mångårig erfarenhet som projekteringsledare och projektörer inom en bredd av branscher och områden, både på bygg- och anläggningssidan.

Byggledning

Byggledaren bevakar beställarens intressen vid genomförandet av anläggnings-, bygg- samt installationsarbeten så att kraven i entreprenadavtalet uppfylls. Arbetet sker i nära samverkan med projekt- och projekteringsledaren, och består bland annat i reglering av kostnader, fakturagranskning samt prognoser och avstämningar av projektekonomin.

Under projekteringsfasen går byggledaren tillsammans med projekteringsledaren noggrant igenom projektets förutsättningar för att ha en god grund att stå på vid själva genomförandet. Han eller hon upprättar ofta tidiga skedesplaner, gör riskbedömningar samt kontrollerar genomförbarhet och byggordning. Det är byggledaren som har fackkunskapen om tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering.

På Helm vinnlägger vi oss om att skapa en bra dialog mellan byggledare, projektör och entreprenör, eftersom det är en viktig framgångsfaktor för genomförandet av projektet.

Installationssamordning

Vatten, avlopp, värme, ventilation, sprinkler, el, larm, tele, data – en modern byggnad innehåller många installationer och systemen blir fler och mer komplexa. Samtidigt ligger mycket av en byggnads upplevda kvalitet i att allt sådant ”osynligt” fungerar väl. Installationssamordning handlar därför om att samordna arbetet så att bra lösningar erhålls inom givna tekniska och ekonomiska ramar.

En stor del av uppgiften består i att noggrant analysera beställarens funktionskrav och samordnaren ska vara delaktig redan i program- och projekteringsskedet. Projekterade system och tekniklösningar granskas så att dessa fungerar på avsett sätt, är korrekt redovisade och så att man inte bygger in kostsamma drifts- och underhållsbehov. Med långtgående erfarenhet och organisationsförmåga genomdriver Helms installationssamordnare sedan en effektiv projektering, upphandling och byggledning av entreprenaderna som ska utföras.

Ledningssamordning

Ledningssamordning är ett relativt nytt teknikområde i stadsbyggnadssammanhang. Begreppets innebörd varierar från beställare till beställare och från projekt till projekt. Helm har en tydlig definition på ledningssamordning som gärna presenteras för nya beställare. Kort handlar det om att ledningssamordnaren agerar projekteringsledare i möten och kontakter med ledningsägare och dess projektörer och i kontakt med projektets övriga projektörer har ledningssamordnaren kunskap och förståelse för de olika ledningsslagens behov och möjligheter att anpassa sig till stadsutformningen.

Joakim Magnusson har arbetat med ledningssamordning sedan 2009. Ett urval av projekt är: Systemhandling för Årstafältet och diverse områden och projekteringsfaser i Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden – Hjorthagen och Hagastaden.

Sedan 2012 har Joakim arbetat med kollisionskontroller och samordning med hjälp av avancerad 3D-teknik. Idag ingår så kallade ICE-möten som ett naturligt inslag i arbetet. (ICE-möten är ett forum där projektörer projekterar i samma rum och kontroller av ledningsjusteringar sker momentant.)

KMA

Vi erbjuder stöd inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, dels i större projekt men även i mindre om- och tillbyggnadsprojekt. KMA börjar i planeringsskedet och fortsätter sedan genom hela byggprocessen till färdigställande av projektet.

Bl.a medverkar vi som BAS-P inom projekt Norra Djurgårdsstaden.

Besiktning

Alla anläggnings-, bygg- och installationsentreprenader avslutas med en slutbesiktning som utgör en viktig del i en entreprenads genomförande och avslut. Besiktningsmannens uppgift är att ta ställning till entreprenadens godkännande i förhållande till gällande kontraktshandlingar.

Ett besiktningsuppdrag kräver noggranna förberedelser och en rutinerad besiktningsman med lång erfarenhet av både tekniska och juridiska frågor. Besiktningsmannen ska vara oberoende i förhållande till beställare, entreprenör och projekterande konsult.
Helms medarbetare har mångårig erfarenhet och håller sig ständigt uppdaterade inom produktionsteknisk utveckling och entreprenadjuridik. Beroende på entreprenadens komplexitet sätter vi ihop en lämplig besiktningsorganisation med fackkunskap inom samtliga de områden som kräver översyn.

Kalkyl

Den största delen av ett projekts kostnader uppstår under genomförandet. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium beräkna och ha kontroll över förväntade kostnader, samt att identifiera de kostnadskritiska momenten. Detta för att avgränsa projektets omfattning innan det medfört alltför stora nedlagda kostnader.

Kalkylatorns uppgift är att förbereda väl underbyggda kostnadskalkyler så att beställaren får ett korrekt beslutsunderlag för sitt fortsatta budgetarbete. Praktisk erfarenhet och god kännedom om produktion och genomförande är självklara förutsättningar, och Helms medarbetare har verkat många år i branschen med kalkyler både för anläggnings- och husprojekt med tillhörande tekniska installationer.