Aktiv projektledning, samordning och besiktning inom bygg, anläggning och installation.

Vi lotsar projektet genom olika
processer och skeden, från förstudie
till genomförande och överlämnande.

Helm Project

HELM PROJECT

Våra medarbetare verkar som projekt- bygg- och projekteringsledare åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och i genomförandefasen. Detta innebär att vi har ett stort spann och jobbar med allt från exploatering av nya kvarter, bostäder, gator och parkmark, kontor, köpcentrum, skolor, ambassader, slott samt renovering av äldre bostadshus.

Helms medarbetare har stor kompetens och erfarenhet från hela bygg­processen, allt från tidiga skeden, detaljplanefrågor till projektering och genomförande.

Den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt är ändå engagemanget och de värden som inte riktigt går att mäta. Hos oss pratas det ofta om ”Helm-andan”.

Vi kan inte riktigt förklara vad det är men det genomsyrar all vår verksamhet från nyfikenhet, utbyte av erfarenheter till vårt engagemang i projekten.

PROJECT : TJÄNSTER

Projektledning

Varje projekt måste ledas på ett effektivt och förtroendeingivande sätt, och därför är ett av de viktigaste besluten valet av projektledare. Han eller hon måste ha de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lotsa projektet genom olika processer och skeden, från förstudie till genomförande och överlämnande. Målet är att tillvarata beställarens intressen gentemot myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter.

Att styra projektet rätt från början spar tid och pengar och resulterar i en bättre slutprodukt. Helms projektledare har stor erfarenhet av även mycket komplexa projekt och samarbetar alltid nära med beställaren så att fastlagda mål och resultat uppnås. Vi lägger extra fokus på projektets tidiga skeden. Genom att snabbt identifiera möjligheter och risker får vi ett helhetsgrepp på projektet och dess omvärld, och med gediget beslutsunderlag lägger vi grunden för ett lyckat genomförande.

Projekteringsledning

En väl genomförd och underbyggd programhandling och projektering skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt, såväl ekonomiskt som tidsmässigt och funktionellt. Det utgör också grunden för val av olika entreprenad- och ersättningsformer vid genomförandet av projektet.

Projekteringsledaren ansvarar för skapandet av en fungerande projekteringsorganisation med krav, rutiner, mål och kvalitetssäkring. Han eller hon är ansvarig för samordning av projektörer och projektets intressenter, samt att framtagna handlingar tar hänsyn till byggenomförande, miljö, arbetsmiljö samt drift- och underhåll.

För att lyckas i sitt arbete måste projekteringsledaren både ha goda kunskaper om samspelet mellan olika typer av konsulter, och insikt i samt erfarenhet av hur själva projekteringen och projektet ska genomföras. Helms medarbetare har mångårig erfarenhet som projekteringsledare och projektörer inom en bredd av branscher och områden, både på bygg- och anläggningssidan.

Besiktning

Alla anläggnings-, bygg- och installationsentreprenader avslutas med en slutbesiktning som utgör en viktig del i en entreprenads genomförande och avslut. Besiktningsmannens uppgift är att ta ställning till entreprenadens godkännande i förhållande till gällande kontraktshandlingar.

Ett besiktningsuppdrag kräver noggranna förberedelser och en rutinerad besiktningsman med lång erfarenhet av både tekniska och juridiska frågor. Besiktningsmannen ska vara oberoende i förhållande till beställare, entreprenör och projekterande konsult.
Helms medarbetare har mångårig erfarenhet och håller sig ständigt uppdaterade inom produktionsteknisk utveckling och entreprenadjuridik. Beroende på entreprenadens komplexitet sätter vi ihop en lämplig besiktningsorganisation med fackkunskap inom samtliga de områden som kräver översyn.

Byggledning

Byggledaren bevakar beställarens intressen vid genomförandet av anläggnings-, bygg- samt installationsarbeten så att kraven i entreprenadavtalet uppfylls. Arbetet sker i nära samverkan med projekt- och projekteringsledaren, och består bland annat i reglering av kostnader, fakturagranskning samt prognoser och avstämningar av projektekonomin.

Under projekteringsfasen går byggledaren tillsammans med projekteringsledaren noggrant igenom projektets förutsättningar för att ha en god grund att stå på vid själva genomförandet. Han eller hon upprättar ofta tidiga skedesplaner, gör riskbedömningar samt kontrollerar genomförbarhet och byggordning. Det är byggledaren som har fackkunskapen om tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering.

På Helm vinnlägger vi oss om att skapa en bra dialog mellan byggledare, projektör och entreprenör, eftersom det är en viktig framgångsfaktor för genomförandet av projektet.

För BRF och fastighetsägare

Dags att utveckla, renovera eller bygga nytt? Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, är fastighetsägare, förvaltare eller fastighetsskötare så står du inför en spännande utmaning. Säkert har du också många frågor?

LÄS MER HÄR »

PROJEKT

KONTAKTA HELM PROJECT

Michael Johansson

VD/Projekt- och byggledare

Jonas Pettersson

Projektledare

Björn Norrbelius

Projektledare

Pauline Carlborg

Projektledare

Robbin Widlund

Projektledare

Anna Pramsten

Projektledare

Marcus Lilja

Byggledare

Torbjörn Ollas

Byggprojektledare, Arkitekt, KA-Pbl

Thomas Lindén

Byggprojektledare, KA

Bo Persson

Bygg- och projektledare

Bo Rosell

Bygg- och projektledare

Cecilia Tull

Ekonomi, HR

Håkan Nyström

Projekt- och byggledare

Mirjam Odelby

Projekt- och byggledare

Elsa Vilhelmsson

Projekt- och byggledare